avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 -0.42
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.11 0.42
avatar

Adalberto

Adalberto

0.00 0.00
avatar

adam

Adam Bazaroff

0.31 0.93
avatar

Adan

Adan

0.00 0.00
avatar 0.00 -30.03
avatar 1.46 4.72
avatar 0.10 0.46